Cách đây 70 năm, ngày 15 tháng 10 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” với bút danh X.Y.Z, được đăng trên báo “Sự thật”, bài báo ra đời trong thời điểm Nhân dân ta đang tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Tư tưởng của Người về lực lượng to lớn của cách mạng là Nhân dân mà Người đã đề cập trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được phát hành tháng 10 năm 1947.

     Bác đã mở đầu bài báo bằng một đoạn văn rất ngắn gọn nhưng lập luận rất chặt chẽ, gần gũi, dễ hiểu mà rất sâu sắc. Bác viết: “Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng, cho nên phải nhắc lại”. Và Bác đã nhắc lại bốn vấn đề mà Người cho là “cốt tử” như sau: “Nước ta là nước dân chủ; Dân vận là gì?; Ai phụ trách dân vận?; Dân vận phải thế nào?”. Với bút pháp đặt câu hỏi, Bác muốn giải quyết toàn diện những nguyên lý cơ bản nhất trong công tác dân vận của Đảng, đồng thời cũng là để cho các địa phương và mọi cán bộ, đảng viên trong cả nước căn cứ vào đó để tự kiểm điểm, tự soi mình trong thực tiễn cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

     Bài báo “Dân vận” chỉ với 612 chữ nhưng thể hiện rất sinh động một tư tưởng lớn có tầm nhìn chiến lược của Bác về công tác dân vận mà cho đến hôm nay và mãi mãi về sau vẫn còn nguyên giá trị. Có thể nói, đây là một tác phẩm mẫu mực, sâu sắc, minh triết của Người và là cẩm nang vô giá cho mọi cán bộ, đảng viên vận dụng trong công tác hàng ngày. Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Mỗi lần đọc bài báo “Dân vận” của Bác, chúng ta học được phong cách giản dị trong cách nói, cách viết và khả năng tự hòa mình vào Nhân dân của Người. Mặc dù Bác là người rất thông thạo nhiều ngoại ngữ, với vốn Nho học uyên thâm, lại là một Nhà báo, một Nhà thơ lớn, nhưng khi nói và viết, Bác luôn dùng những ngôn từ mộc mạc, dễ hiểu và dễ nhớ.

Trong nội dung “cốt tử” thứ nhất, Bác đặt vấn đề: “Nước ta là nước dân chủ”, rồi Bác giải nghĩa một cách cụ thể là: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân; bao nhiêu quyền hạn đều của dân; công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân; sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân; Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra; đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên; nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Ở đây, chữ “dân” được Bác nhắc lại nhiều lần, điều này thể hiện rõ tư tưởng của người về vai trò trung tâm của Nhân dân trong suốt tiến trình cách mạng, và với Bác, điều cơ bản nhất là: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”.

     Trong nội dung “cốt tử” thứ hai, Bác đặt câu hỏi: “Dân vận là gì?”, rồi Bác trả lời rằng: “Không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”. Đó là khái niệm về “dân vận” của Người.

     Trong nội dung “cốt tử” thứ ba, Bác đặt câu hỏi: “Ai phụ trách dân vận?”, rồi Bác trả lời bằng cách nhắc nhở cán bộ, đảng viên rằng: “Cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu. Giải thích, đó là cách tốt nhất để dân hiểu đúng, làm đúng, ủng hộ cách mạng, ủng hộ đường lối kháng chiến. Dân thông rồi thì lại phải đi sát với dân, thiết thực bày vẽ cho dân cách trồng trọt, chăn nuôi, cách chọn giống, ủ phân, làm cỏ”. Như vậy “dân vận” là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành và của mọi cán bộ, đảng viên chứ không phải của riêng một ai hay một tổ chức nào đó; “dân vận” là phải cùng sống với dân, cùng làm và chia sẻ mọi công việc với dân. Mặt khác, “dân vận” trong lời giải thích, vận động, thuyết phục là chưa đủ, nhất là trong giai đoạn hiện nay, cần phải “dân vận” cả trong hành động, trong cuộc sống, mẫu mực cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống. Và đặc biệt là thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Việc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.

     Trong nội dung “cốt tử” thứ tư, Bác đặt câu hỏi: “Dân vận phải thế nào?”, rồi Bác Hồ chỉ rõ: Những người làm công tác dân vận phải “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh”. Sau đó, Bác chỉ ra “khuyết điểm to ở nhiều nơi là xem khinh việc “dân vận”, chỉ cử ra một ban hoặc một vài người, mà thường cử những cán bộ kém rồi bỏ mặc họ. Vận được thì tốt, vận không được cũng mặc. Những cán bộ khác không trông nom, giúp đỡ, tự cho mình không có trách nhiệm “dân vận”. Đó là sai lầm rất to, rất có hại”.  

     Chỉ dẫn của Người thực sự là chỉ dẫn về quan điểm, nội dung và phương pháp dân vận. Người đã thẳng thắn phê bình những yếu kém, khuyết điểm mà chúng ta mắc phải trong công tác dân vận. Đó là “thái độ xem khinh việc dân vận, nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Đây là thái độ coi thường dân chúng, rơi vào hành chính, quan liêu, mệnh lệnh, thoát ly thực tế, xa dân. Khuyết điểm, sai lầm tai hại đó còn bộc lộ ở việc chọn người, do xem khinh dân vận nên thường cử những cán bộ kém phụ trách dân vận, không giúp đỡ, không kiểm tra đôn đốc, không phối hợp, không tự thấy trách nhiệm của mình trong công tác dân vận”. Sự phê bình, chỉ trích này của Người vẫn còn có ý nghĩa đến tận ngày nay.

     Thật vậy, trong giai đoạn cách mạng hiện nay, khi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nhưng vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đã đặt ra yêu cầu bức thiết là đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên cần phải ra sức học tập và tu dưỡng, rèn luyện bản thân để có nhận thức và hành động phù hợp với xu thế phát triển, với tình hình thực tiễn của cách mạng. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” nêu rõ hành động của người làm công tác dân vận là phải có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và phải có trách nhiệm với dân”. Các tổ chức Đảng phải lãnh đạo việc “giải thích cho dân hiểu” bằng hiệu quả của công tác thông tin, tuyên truyền. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan thông tin đại chúng, mở rộng các kênh thông tin truyền thông, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, góp phần xóa bỏ những bức xúc, những hoài nghi trong xã hội để cũng cố và xây dựng niềm tin một cách tuyệt đối, vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng cho Nhân dân.

     70 năm đã trôi qua, đọc lại bài báo “dân vận” của Bác và cùng nhau suy ngẫm về những điều Bác mong, chắc rằng với những cán bộ và đảng viên trung kiên của Đảng ai cũng sẽ thấy tâm trí mình thêm sáng hơn và lòng mình cũng thêm trong hơn, thấy rõ được những thiếu sót, khuyết điểm để làm tốt hơn, hiệu quả hơn trọng trách của mình. Điều quan trọng nhất và trước nhất trong giai đoạn hiện nay là mọi cán bộ của Đảng và của chính quyền Nhân dân đều phải làm tốt công tác dân vận; phải chăm lo xây dựng Đảng và bộ máy Nhà nước vững mạnh, trong sạch, có đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy, trung thành, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Mặt khác, để củng cố và xây dựng ngày càng vững chắc hơn niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp, các ngành cần phải kiên định và có quyết tâm cao về chính trị trong việc đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bệnh quan liêu, lợi ích nhóm, xa hoa, lãng phí… vì đó cũng chính là làm công tác dân vận. Để tham mưu cho cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt công tác dân vận, phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận chuyên trách, nhất là những cán bộ làm công tác tham mưu và cán bộ dân vận ở cơ sở, bởi vì họ là những người thay mặt cho Đảng và Nhà nước để làm công tác “dân vận”, là những người thường xuyên gắn bó máu thịt với Nhân dân. Vì vậy, phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần một cách sâu sắc lời dạy của Bác: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

      Thấm nhuần tư tưởng của Người về công tác dân vận, chúng ta phải thành tâm hướng tới cái đích của đổi mới công tác dân vận không chỉ là đổi mới nhận thức, uốn nắn khuyết điểm sai lầm mà còn xác lập phương pháp, phong cách, yêu cầu mới trong công tác dân vận. Như Bác dạy, những người phụ trách công tác dân vận phải có “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, và phải tự giác nhúng tay vào công việc. Đây là một trong những điểm then chốt của đổi mới công tác dân vận, là yêu cầu rất quan trọng đặt ra với mọi cán bộ, đảng viên, nhất cán bộ dân vận chuyên trách. Từ đó, có thể thấy, công tác dân vận là một công tác xã hội, phương pháp, phong cách dân vận là phương pháp khoa học, là phong cách dân chủ, ra sức thực hành dân chủ, chống bệnh quan liêu, xa dân, khinh dân. Giá trị nhân văn bền vững và ý nghĩa to lớn của tác phẩm “dân vận” của Bác là ở chỗ đó.

Nhìn lại chặng đường 33 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, theo tư tưởng “dân vận” của Hồ Chí Minh, công tác dân vận tiếp tục phát huy được tác dụng và đạt được những thành quả to lớn, thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, cải thiện nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, trước những thay đổi, tác động của cơ chế thị trường cùng với những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, công tác dân vận nhiều nơi, nhiều lúc chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn, nhất là công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng giáo dân… Thực trạng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước không đến được với Nhân dân; cán bộ thì không hiểu, không nắm được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân đang là một trở ngại rất lớn đối với công cuộc đổi mới. Đặc biệt, ở một số nơi, những kẻ xấu, những kẻ cơ hội về chính trị đã thao túng tình hình, thậm chí lôi kéo được không ít đồng bào làm những việc vi phạm pháp luật của Nhà nước, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tình hình kinh tế, văn hoá - xã hội ở nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, yếu kém. Đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở còn nhiều hạn chế về trình độ, năng lực… nên hoạt động kém hiệu quả. Sự yếu kém đó có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân rất quan trọng gây cản trở lớn nhất là do công tác dân vận yếu kém.

     

image003
image005
image007
Để công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, để mọi cán bộ, đảng viên không chỉ nói mà điều quan trọng là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và các nghị quyết của Đảng, cũng như những chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân vận, nhất là ở cấp cơ sở; bên cạnh việc tập trung đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân thì việc chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã phường, khu phố và thôn xóm, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng giáo dân là vấn đề sống còn của cách mạng, là một yêu cầu cấp bách và phải quyết liệt làm ngay. Muốn vậy, cần phải có cơ chế, chính sách phù hợp đối với những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước làm công tác dân vận, nhất là những cán bộ, đảng viên và gia đình những người sinh sống và công tác lâu dài ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, phải đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện, và có bước đột phá thật sự trong công tác dân vận. 

Trần Danh Toại

Tài liệu tham khảo:

- Bài báo Dân vận của Bác Hồ

- Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

                                                                                              

                                                                Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                 Ngày 30/10/2019

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

 

 

        Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận (15/10/1930 – 15/10/2019) và kỷ niệm 28 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10/1991 – 01/10/2019). Vào lúc 07 giờ sáng, ngày 06 tháng 10 năm 2019, tại Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình (01 Đồng Đen, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM). Hội Chữ thập đỏ quận phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu Chiến binh, Quận Đoàn, Liên đoàn Lao động, Ban Đại diện Người cao tuổi, Trung tâm y tế, bệnh viện Tân Bình tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 170 Người cao tuổi tại địa phương.

IMG6587-1
IMG6588-1
IMG6590-1
IMG6591-1
IMG6593-1
IMG6594
IMG6596

        Đến tham dự có Ông Trương Minh Hùng – Trưởng Ban Xã hội nhân đạo, chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh; Bà Tôn Nữ Hồng Châu – Phó Trưởng Ban Dân vận  Quận ủy; Ông Huỳnh Văn Bé – Phó Chủ tịch UBMTTQ quận Tân Bình cùng đại diện các lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu Chiến binh, Quận Đoàn, Liên đoàn Lao động, Ban Đại diện Người cao tuổi, Trung tâm y tế, bệnh viện Tân Bình và các Y, Bác sĩ, điều dưỡng Trung tâm y tế, bệnh viện Tân Bình, Đội khám bệnh chữa bệnh Chữ thập đỏ lưu động Thiện Nguyện Tâm Phúc và Người cao tuổi trên địa bàn quận được mời đến khám bệnh.

       Trong buổi khám bệnh, các bệnh nhân đã được các Y, Bác sĩ khám bệnh tổng quát, đo huyết áp, siêu âm bụng, đo điện tim đồ, xét nghiệm máu để tầm soát tiểu đường và vật lý trị liệu…Sau khi khám bệnh xong mỗi Người cao tuổi được cấp thuốc miễn phí, tặng quà, bình quân mỗi phần quà và thuốc trị giá hơn 300.000đồng/người, tổng kinh phí thực hiện 54.000.000 đồng.

       Đây là hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn quận; đặc biệt là các đối tượng Người cáo tuổi có sức khỏe yếu và có hoàn cảnh khó khăn đước khám bệnh, tư vấn chữa bệnh; động viên họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, có thêm sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cùng đóng góp công sức để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.    

       

                                                      BTV – ĐỖ VĂN ÁNH

Nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp của thế hệ đi trước làm gương cho lớp trẻ đi sau tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ  để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giàu đẹp, văn minh, dân chủ bền vững, trong đó vận động toàn dân tham gia phong trào chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng chăm sóc Người Cao tuổi, tạo điều kiện để Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích và nghĩa tình.

IMG6425
IMG6426
IMG6429
IMG6427
IMG6431
IMG6430
IMG6433
IMG6436

Ngày 1/10 là ngày Quốc tế Người cao tuổi là dịp để con cháu trong gia đình đặc biệt tri ân và thể hiện sự trân trọng thương yêu đối với Ông, Bà, Cha, Mẹ của mình. Nhưng bên cạnh những cụ cao tuổi được sum vầy kề cận bên con cháu thì còn có những cụ già neo đơn cô quạnh và những cụ do hoàn cảnh khó khăn mà đến tuổi xế chiều vẫn còn phải vật lộn trong cuộc sống.

Vào sáng ngày 25/9/2019, được sự hỗ trợ của Mạnh thường quân Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình tổ chức “Ngày chăm sóc các cụ cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn” năm 2019 tại cơ quan Quận Hội. Đến tham dự có Thường trực Quận Hội, cùng một số vị uỷ viên Ban chấp hành Quận Hội, Mạnh Thường quân và Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 15 phường.

Có khoảng 50 cụ cao tuổi trên địa bàn quận đã được Hội mời đến dự bữa ăn dinh dưỡng, ngoài ra mỗi cụ được Quận Hội tặng một phần quà trị giá 100.000 đồng. Với thái độ phục vụ nhẹ nhàng, vui vẻ và trân trọng của số cán bộ lãnh đạo, chuyên trách Hội, hoạt động chăm sóc của Hội nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/2019) đã thật sự là liều thuốc tinh thần rất lớn đối với các cụ, có một số cụ khi nhận phần quà do Hội trao tặng và dự bữa cơm trưa thân mật đã không kìm được xúc động và mong rằng hàng năm sẽ được Hội quan tâm chăm lo như ngày hôm nay.

Tuy nguồn kinh phí chăm lo cho các cụ còn hạn chế (tổng trị giá kinh phí tổ chức khoảng 7.500.000 đồng), nhưng qua buổi chăm lo trên, Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình đã thật sự để lại được tình cảm sâu sắc trong lòng các cụ.

                                                                   BTV – ĐỖ VĂN ÁNH

     Thực hiện chỉ đạo của Trung tâm huấn Sơ cấp cứu thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện Kế hoạch hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2019 của Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình và nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở nắm vững hơn về các phương pháp sơ cấp cứu mới, xây dựng lực lượng đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở là đội quân tiên phong trong lĩnh vực sơ cấp cứu, phòng chống thiên tai thảm họa; Đồng thời thông qua chương trình đào tạo lựa chọn được những học viên xuất sắc để bổ sung vào đội ngũ hướng dẫn viên sơ cấp cứu của quận.

IMG6351
IMG6349
IMG6352
IMG6358
IMG6360
IMG6364
IMG6367

     Từ ngày 12-13/9/2019, tại trụ sở cơ quan số 01 Đồng Đen, Hội Chữ thập đỏ quận đã tổ chức khóa huấn luyện phương pháp sơ cấp cứu mới cho đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở.

     Tổng số có 60 học viên tham gia khóa đào tạo, ngoài số học viên cán bộ chuyên trách Chữ thập đỏ khối phường và được chọn lọc trong Đội thanh niên xung kích quận và 15 phường, khóa học còn có sự tham gia của một số cán bộ chi hội khu phố trênh địa bàn quận.

      Do phần lớn các học viên đều đã được tập huấn nhiều lần về các kỹ năng sơ cứ ban đầu nên trong khóa học này, Đội Huấn luyện Sơ cấp cứu quận Tân Bình chủ yếu tập trung chú trọng hướng dẫn học viên về các phường pháp mới, kỹ năng thao giảng cùng một số bài học cơ bản như: Phương pháp cầm máu; Phương pháp cố định xương gãy; Phương pháp hồi sức tim phổi; Phương pháp tải thương và một số bệnh thông thường.

     Sau khi kết thúc khóa huấn luyện vào ngày 13/9/2019, Ban Tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra kết quả học tập của học viên với hình thức: kiểm tra lý thuyết, thực hiện các kỹ năng sơ cấp cứu và thực hành thao giảng trước đám đông để căn cứ kết quả học tập, nếu đạt yêu cầu học viên sẽ được cấp nhận giấy chứng nhận là hướng dẫn viên sơ cấp cứu cơ bản do Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình cấp.

                                                            CTV – Đỗ Văn Ánh

   Nhằm triển nâng cao kiến thức về hoạt động phong trào Chữ Thập đỏ cho đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở và các chi hội khu phố trên địa bàn quận. Qua đó từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở vững về chuyên môn, giỏi nghiệp vụ và có đủ năng lực tổ chức các phong trào Chữ thập đỏ tại địa phương.

1
3

   Vào ngày 30/8/2019, Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2019 (mở đầu cho chương trình tập huấn nhiều buổi cho cán bộ, hội viên). Đối tượng tham gia tập huấn đợt này là Thường trực Hội Chữ thập đỏ 15 phường, Hội Chữ thập đỏ đặc thù và chi hội trưởng Chữ thập đỏ khu phố trên địa bàn quận.

   Chương trình tập huấn năm nay, Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình tập trung trang bị cho Thường trực Hội Chữ thập đỏ cơ sở về Luật hoạt động Chữ thập đỏ Việt Nam, Luật nhân đạo quốc tế, Kỹ năng phòng chống ứng phó thảm họa, Thông tư 30/2014/TT-BYT về khám chữa bệnh nhân đạo. Báo cáo viên là Ông Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh, Bà Phan Thị Ngọc Khương – Trưởng Ban Chăm sóc sức khỏe Thành Hội và Cán bộ Quận Hội.

   Ngoài ra, xen kẽ trong chương trình huấn luyện, các học viên còn được cán bộ giảng dạy là những lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ có kinh nghiệm chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác Chữ thập đỏ. Đồng thời các học viên cũng có dịp trao đổi với lãnh đạo Thành Hội về những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện một số chương trình hoạt động tại cơ sở.

   Kết thúc khóa tập huấn kỳ này, hầu hết các cán bộ Hội tại cơ sở đều nắm vững hơn những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ để trở về địa phương triển khai thực hiện.

                                                      CTV – ĐỖ VĂN ÁNH

 

image003
image002
image005
image007

I. KẾ SÁCH CỦA TRUNG QUỐC:

1. Kế “Viễn giao cận công”: Có nghĩa là ở xa thì giao thiệp, gần thì dùng vũ lực; bản chất của kế này vốn có từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc, với lý luận rằng, đối với nước xa thì nếu gây chiến tranh, với điều kiện ngăn cách về địa lý, không hợp với thủy thổ, quân lương khó vận chuyển, binh lính chết vì ốm đau và cho dù có thuận lợi chiếm được đất nước ở xa đó thì cũng chẳng thể chiếm được đất đai, lãnh thổ, không thể sát nhập vào đất của họ được. Ngược lại, đối với các nước ở gần là phải “cận công” vì có đủ mọi điều kiện thuận lợi, phù hợp với triết lý binh gia, nếu chiếm được, lấn được thì có thể nhập vào lãnh thổ của mình theo kiểu tằm ăn lá dâu hòng chiếm dần dần đất đai, biển đảo của nước khác.

Việt Nam nằm sát với Trung Quốc, nhiều đời nay kiên cường không khuất phục, không chấp nhận bị đô hộ nên luôn là đối tượng Trung Quốc muốn “cận công”. Tuy nhiên, cha ông ta đã vô cùng tinh anh, cương nhu phải phép, dụng binh tùy cơ, hợp với lẽ trời và lòng người nên dù đứng trước hiểm họa xâm lăng từ phương Bắc nhưng cha ông chúng ta vẫn giữ được giang sơn muôn dặm, để lại cho con cháu ngày nay.

2. Kế “Vô trung sinh hữu”: Có nghĩa là không có mà làm thành có; mục đích là đánh lạc hướng, làm rối beng sự việc lên, tung tiếng đồn, gây xáo trộn rồi dựa vào đó mà thủ lợi. Phía Trung Quốc một mặt mang tàu Hải Dương và các tàu hộ tống xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; mặt khác trên các diễn đàn lại bóp méo sự thật một cách trắng trợn, vu khống, xuyên tạc rằng Việt Nam đem một lượng lớn tàu ra “quấy nhiễu”; rằng Việt Nam muốn làm lớn chuyện, gây căng thẳng tại khu vực; Việt Nam vi phạm chủ quyền Trung Quốc… Từ chỗ đó, họ muốn biến khu vực thuộc chủ quyền của nước khác thành vùng tranh chấp với Trung Quốc. Mà vụ Bãi cạn Scarborough của Philippines và Bãi Tư chính của Việt Nam là một trong những ví dụ điển hình nhất cho kế sách này.

Hai kế này rất thâm hiểm, với bộ máy tuyên truyền khổng lồ và bày mưu bài bản, phía Trung Quốc tuyên truyền về cái gọi là “chủ quyền Nam Sa” hoàn toàn phi pháp và trái với luật pháp quốc tế; mọi tài liệu, chứng cứ và bản đồ Trung Quốc qua các triều đại đều chỉ chứng minh một điều rõ nét, không thể chối cãi đó là, cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam. Chính Trung Quốc thừa biết sự đuối lý của mình nên họ luôn lẩn tránh việc đưa các vấn đề biển đảo tại Biển Đông ra trước dư luận và công pháp quốc tế. Vì vậy, đại bộ phận cộng đồng quốc tế có đủ tỉnh táo và sáng suốt để biết rõ chân lý, lẽ phải thuộc về Việt Nam. Chính phủ và nhân dân các nước trên thế ủng hộ chính nghĩa Việt Nam; ủng hộ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên tinh thần Luật pháp quốc tế mà cụ thể là Công ước Liên Hiệp quốc về luật Biển 1982.

II. KẾ SÁCH ỨNG PHÓ VỚI TRUNG QUỐC CỦA CHÚNG TA:

1. Việt Nam đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình đóng góp vào việc gìn giữ và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc. Việt Nam luôn chân thành mong muốn cùng Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

2. Đối với việc Trung Quốc mang tàu Hải Dương 8 vào vùng biển của Việt Nam, Việt Nam cực lực phản đối các hành động xâm phạm này và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế". Yêu cầu Trung Quốc rút hết tàu thuyền ra khỏi vùng biển chủ quyền của chúng ta.

3. Để có thể khống chế “Liên hoàn kế” của Trung Quốc, với thực lực hiện nay, như nhiều người đã bình luận, thượng sách là chúng ta phải sử dụng chiến thuật “Dĩ tĩnh chế động” - nghĩa là lấy cái tĩnh khống chế cái động, lấy nhu để chế cương. Bình tĩnh quan sát đợi cho đối phương hành động và lộ ra yếu điểm thì có thể chế ngự được. Tĩnh cũng có nghĩa là bình tĩnh thì mới tỉnh táo, không bị mê hoặc tâm trí bởi sự náo động, không bị kích động để mắc bẫy Trung Quốc.

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta cũng từng dạy, phải luôn “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”; “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” tức là lấy cái bất biến (không thay đổi) mà ứng phó với cái vạn biến (cái luôn thay đổi). Ý nghĩa triết lý trên là ở chỗ dù mọi sự vật hiện tượng thiên sai vạn biệt, phong phú, đa dạng, thay đổi khôn lường nhưng đều xoay quanh trục của nó, đó là bản thể, là bất biến; cái bất biến là bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; cái vạn biến là tùy cơ ứng biến, tùy cơ hành động sao cho ích nước lợi dân thì làm.

5. Kế Hợp tung - Liên hoành: kêu gọi các nước trong khu vực và trên thế giới ủng hộ chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam theo tinh thần Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển 1982; lên án hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc; buộc Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chúng ta cũng biết, người Trung Quốc đã sáng tạo ra môn cờ tướng, một môn đỉnh cao trí tuệ về tính toán chiến lược và chiến thuật. Nhưng xem ra, khi vội vã đưa “con tốt Hải Dương 8” qua sông, phía Trung Quốc đã phạm yếu lĩnh cơ bản trong đánh cờ, đi sai một nước họ sẽ thua cả ván; nước cờ của Trung Quốc chỉ làm mất uy tín của chính họ trên trường quốc tế, các nước lân bang đề phòng, giảm sút lòng tin vào Trung Quốc. Rõ ràng là việc nhấn tốt “Hải Dương 8” hoàn toàn sai lầm và tất yếu sẽ hỏng hết cả ván cờ. Hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề này.

 

Trích đăng từ trang Cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh

                                                                Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                  Ngày 27/8/2019

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

Tính tới thời điểm này thì Việt Nam đã đi một bước cả về chiến lược lẫn chiến thuật trong việc khẳng định chủ quyền biển đảo trước tham vọng xâm chiếm của Trung Quốc.

image002
image003
image004
image006
image009
image008

Về chiến lược, có vẻ như nước ta đã tính toán cách đây 20 năm. Mặc dù khi đó đất nước còn nghèo nhưng chúng ta đã đóng cột mốc chủ quyền trên khu vực bãi Tư Chính bằng các nhà giàn DK1. Nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật Bộ Tư lệnh Công binh Nguyễn Quý cũng là Trưởng Ban xây dựng DK1 đã từng nhắc đến Tư lệnh Hải Quân đô đốc Giáp Văn Cương, với tầm nhìn chiến lược, ông ấy đã cử Lữ đoàn 171 hải quân đi khảo sát vùng biển Đông Nam của Tổ quốc, thì phát hiện ra có 6 bãi đá ngầm (Phúc Tần, Phúc Nguyên, Tư Chính, Huyền Trân, Quế Đường và Ba Kè) và một bãi bùn ở phía Cà Mau. Ngay sau đó, Đô đốc Giáp Văn Cương đã báo cáo Bộ Quốc phòng và Bộ Chính trị. Và bây giờ chúng ta đã có DK1/20 vững chắc, hiện đại trên các bãi đá ngầm để khẳng định chủ quyền của chúng ta ở vùng biển hết sức rộng lớn và giàu có này.

Đại tá Nguyễn Quý cũng nhấn mạnh rằng: “Vị trí Tư Chính rất quan trọng, nếu đi từ đất liền ra thì sẽ đi ra vùng biển khai thác dầu khí của chúng ta là Thanh Long, Bạch Hổ, Đại Hùng và một vài cái nữa thì đến Tư Chính. Cho nên Tư Chính như cái hàng rào, là tiền đồn của vùng dầu khí của ta. Nếu kẻ ngoại bang đặt chân được vào Tư Chính thì nó khống chế toàn bộ khu dầu của chúng ta và toàn bộ bãi ngầm DK1”. Rõ ràng đừng có đùa với tầm nhìn chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Về chiến thuật, trong khi Trung Quốc xâm phạm vòng ngoài thì cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350km về phía Đông Nam, nằm ở độ sâu 120m, gần khu vực bãi Tư Chính thì Việt Nam đã hạ đặt xong chân đế giàn khoan Sao vàng - Đại nguyệt nặng 14.000 tấn. Hạ đặt một giàn khoan không phải dễ dàng, nó yêu cầu rất cao về điều kiện “trời yên biển lặng”. Nhớ lại năm 2014, khi Trung Quốc lắp đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, họ phải sử dụng hàng trăm tàu vòng trong vòng ngoài để ngăn cản lực lượng chấp pháp của ta tiếp cận bởi họ là một kẻ ăn cắp, luôn lo sợ và phải rào trước đón sau. Thế nhưng trước hành động gây hấn của Trung Quốc, lần này đến lượt Việt Nam vẫn đàng hoàng hạ đặt chân đế giàn khoan Sao vàng - Đại nguyệt bởi chúng ta có quyền làm điều đó với vùng biển thuộc chủ quyền của mình.

Trong quá trình kéo và hạ đặt chân đế giàn khoan Sao vàng - Đại nguyệt, phía Trung Quốc không dám có động thái quấy rối nào. Đặng Trường cho rằng phía Trung Quốc cũng biết sự kiện này nhưng họ không có cớ hay tư cách gì để cản phá. Việc hạ đặt thành công chân đế giàn khoan này không chỉ thể hiện ý chí của Việt Nam không lùi bước trước sự ngang ngược của Trung Quốc mà còn mang ý nghĩa đóng dấu khẳng định chủ quyền của nước ta trên biển.

Cũng xin nói thêm, dự án Sao vàng - Đại nguyệt có sự tham gia của hai tập đoàn lớn của Nhật Bản là Sumitomo và Idemitsu. Từ đây, có thể thấy nếu Việt Nam kêu gọi đầu tư và tận dụng được cơ hội hợp tác với các cường quốc, gắn chặt lợi ích của họ với Việt Nam theo kiểu cộng sinh như dự án Sao vàng - Đại nguyệt lần này thì Trung Quốc sẽ chẳng dám làm gì cả.

Tiếp theo, Việt Nam sẽ đối đầu với tàu thăm dò Hải Dương 8, tàu hải cảnh của Trung Quốc như thế nào để vừa bảo vệ được chủ quyền của mình, vừa tránh căng thẳng leo thang? Liệu dự án Sao vàng - Đại nguyệt sẽ đảm bảo đúng tiến độ? Vấn đề không phụ thuộc vào ý chí của Trung Quốc mà nằm trong ý chí mạnh mẽ của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nếu như nhân dân đoàn kết, hành động tỉnh táo, khôn ngoan hơn nữa thì xin lỗi có 10 Trung Quốc cũng là chuyện nhỏ với Việt Nam.


Đặng Trường

Trích đăng từ trang Cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh

                                                                Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                  Ngày 27/8/2019

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

 

Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 trở lại hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam, lòng dân như sục sôi ngóng tin về cuộc đấu tranh của các lực lượng chấp pháp ta tại bãi Tư Chính. Nhưng sự quan tâm ấy lại như có vẻ chòng chành trước luồng ý kiến gây hoài nghi về ứng phó của Việt Nam. Nhất là khi kẻ tung người hứng, “BBC” bày trò “Việt Nam phải phản ứng quyết liệt hơn”, tự suy diễn rồi “góp ý” phải thế này, phải thế kia, thì “RFA”, “Nguyễn Văn Đài”, “Hoa Kim Ngô” lại rêu rao rằng, lãnh đạo Việt Nam “không hành động gì”, từ đó kích động người dân “phải có chính kiến” bằng cách xuống đường biểu tình. Ừ thì Việt Nam có “làm gì đâu”, chúng ta chỉ:

image005
image003

THỨ NHẤT, nhận diện rõ kịch bản và cái bẫy của Trung Quốc là gây hấn, khiêu khích để lực lượng chấp pháp của ta mất bình tĩnh nổ súng trước, để chúng có cái cớ hòng lu loa với thế giới rằng Việt Nam gây hấn trước. Bằng thủ đoạn này họ biến mình từ kẻ cắp trở thành nạn nhân, rồi từ đó tấn công ta để hợp thức hóa hành động xâm lăng. Nhưng ta quá hiểu, tỉnh táo, kiên quyết bảo vệ chủ quyền. Trên thực địa, chúng ta duy trì thế chủ động trong tương quan lực lượng và không ngần ngại duy trì việc thực hiện các hoạt động kinh tế trên vùng biển của ta. Mặc cho Trung Quốc gây hấn, giàn khoan Hakuryu-5 của ta vẫn kéo dài thời gian hoạt động thêm một tháng rưỡi so với dự kiến ban đầu.

THỨ HAI, về đấu tranh ngoại giao. Việt Nam đã trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam. Bộ Ngoại giao liên tiếp đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ lên án Trung Quốc, đồng thời kêu gọi “tất cả các bên liên quan và cộng đồng quốc tế …”. Tuyên bố này báo hiệu một sự chuyển dịch quan trọng. Đặc biệt câu “Duy trì trật tự, hòa bình, an ninh ở khu vực biển Đông là lợi ích chung của các nước. Do đó, Việt Nam mong muốn các nước liên quan và cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực đóng góp nhằm bảo vệ và duy trì lợi ích chung này”.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thậm chí chỉ đích danh và lên án hành vi xâm lược của Trung Quốc ngay tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN 52. Rồi thẳng thắn đề nghị “ASEAN giữ vững đoàn kết và tiếng nói chung; tái khẳng định các nguyên tắc và cam kết đối với hoà bình và ổn định; lên tiếng kêu gọi kiềm chế…”. Việt Nam gọi và bạn bè quốc tế đã đáp hồi, ngay tối ngày 31/7, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã thống nhất ra Tuyên Bố chung trong đó kêu gọi các bên tự kiềm chế, giải quyết tranh chấp hòa bình theo luật pháp quốc tế.

THỨ BA, Chúng ta hạ đặt thành công chân đế giàn khoan khai thác “Sao Vàng - Đại Nguyệt” siêu to khổng lồ, nặng 14.000 tấn tại khu vực gần bãi Tư Chính. Vậy là cột mốc khổng lồ thể hiện chủ quyền của ta đã lừng lững xuất hiện trên biển, chẳng cần phải vác ra tòa án quốc tế, chủ quyền ta thì ta cứ đóng giàn ở đó thôi. Đây là minh chứng rõ nhất thể hiện ý chí của Việt Nam không thể lùi bước thêm nữa trước sự ngang ngược của Trung Quốc.

Ngay cả khi không có cuộc đối đầu với Trung Quốc thì việc hạ đặt thành công này cũng là một cột mốc đáng ghi nhận. Vì không ai biết được cái “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc vẽ ra nó có tọa độ chính xác bao nhiêu, được nối như thế nào. Trung Quốc cũng không biết (có đâu mà biết) và họ sử dụng nó mỗi khi thuận tiện để đòi xác định khu vực tranh chấp. Các mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt, Hải Thạch - Mộc Tinh, Lan Tây - Lan Đỏ đều có nguy cơ bị Trung Quốc kiếm chuyện như thế. Chính vì nhận thức được nguy cơ này mà Việt Nam mời gọi các nhà đầu tư Nga, Nhật tham gia. Một bước đi mà như Giáo sư Panos Mourdoukoutas, trưởng khoa Kinh tế Đại học LIU Post, New York nhận định: “Việt Nam có một chiến lược thông minh để ngăn chặn âm mưu bành trướng trên biển của Bắc Kinh, đó là hợp tác với hãng dầu mỏ khổng lồ Rosneft của Nga. Sự hiện diện của Nga có thể xem là một nhân tố “thay đổi cuộc chơi”, khiến Trung Quốc không thể hoành hành với yêu sách “Đường chín đoạn” phi lý hay đối đầu với hải quân Nga - lực lượng sẵn sàng bảo vệ lợi ích Nga trong khu vực”.

Những ngày qua, hàng loạt các tướng lĩnh và chuyên gia, học giả quốc tế như Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper; Đại tướng David L. Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, và Đại tướng Charles Q. Brown Jr, Tư lệnh Không quân Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương; Nguyên Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Katsuhito Asano; Giáo sư Stein Tonnesson thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, Na Uy;… đồng loạt lên án Trung Quốc, ủng hộ chủ quyền và sự chính nghĩa của Việt Nam.

Các cụ ngày xưa có câu: “Điền tư ngư chung / Ai khéo vẫy vùng thì mới thành của riêng”. Có thể hiểu, đất đai, ruộng vườn hay thậm chí là biên giới lãnh thổ trên đất liền dù khó đến mấy, cũng có thể phân định, đo đạc để chốt hạ quyền sở hữu riêng có; nhưng biển lại khác. Ngư trường ở biển mênh mông vốn khó phân định, nên không cẩn thận dễ bị xâm phạm, biến thành của chung. Để giải quyết được vấn đề này, “khéo vẫy vùng” đồng nghĩa với việc ta phải có một chiến lược hết sức trí tuệ để gìn giữ không gian sống ông cha để lại, gìn giữ cuộc sống yên lành. Và Việt Nam như Giáo sư Mỹ Panos Mourdoukoutas đánh giá: “đã đứng lên đấu tranh với Trung Quốc bằng chiến lược dũng cảm và thông minh” và “Cả hai chiến lược đều hiệu quả”.

THỨ TƯ, hiện nay, ngoài thực địa, những lực lượng chấp pháp của nước ta như Kiểm Ngư, Cánh sát Biển và cả bà con ngư dân vẫn đang ngày đêm bám trụ, kiên trì tuyên truyền để các lực lượng của Trung Quốc hiểu rằng, họ đang xâm phạm, họ đang làm sai, buộc họ phải rút về nước. Chúng ta đang áp dụng những biện pháp phù hợp và đúng đắn nhất, để nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới, hiểu được rằng Việt Nam đang bảo vệ Tổ quốc bằng những biện pháp mềm dẻo và kiên quyết nhất. Không phải cứ dùng vũ lực, cứ đụng độ, cứ đánh nhau mới là mạnh mẽ.

Trên khắp Tổ quốc mình, địa phương nào cũng có cha mẹ, vợ, con liệt sỹ… đó là đau thương, là sự tàn khốc của chiến tranh chúng ta cần phải tránh bằng mọi giá. “Bởi chiến tranh không phải trò đùa” nên chúng ta cần nhận thức rõ ràng, rằng nếu để xảy xung đột, chiến tranh, với lòng yêu nước nồng nàn, với ý chí quật cường của cả dân tộc cùng sự ủng hộ của nhiều nước trên thế giới, chúng ta sẽ chiến thắng, nhưng hậu quả và cái giá phải trả chắc chắn cũng không hề nhỏ.

Đảng và Nhà nước ta đang làm tất cả mọi việc để khẳng định chủ quyền biển đảo trên cơ sở hòa bình, ổn định. Vì thế cho nên, nếu muốn trở thành một công dân tốt, có ích cho đất nước thì chúng ta hãy luôn ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, hãy là hậu phương vững chắc cho các lực lượng Kiểm Ngư, Cảnh sát Biển và ngư dân đang ngày đêm giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng, ngọn gió. Hãy tránh xa những lời lẽ kích động của kẻ xấu bởi nếu không sẽ vô tình trở thành kẻ tội đồ đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc.


Trích đăng từ trang Cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh

                                                                Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                  Ngày 27/8/2019

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

 

Cách đây ít ngày, Nguyễn Linh - một bạn trẻ ham thích dùng mạng xã hội vừa viết bài phê phán các hiện tượng nhận thức lệch lạc, vừa quảng bá bán sản phẩm mật ong rừng của quê hương Hà Tĩnh đã có chuyến đi về Bình Dương. Linh bắt gặp hình ảnh trụ sở của một doanh nghiệp bề thế nay chỉ là ngôi nhà hoang nằm chỏng chơ, tường đen sì - dấu tích cuộc đốt phá của những người biểu tình nhân danh “yêu nước” vào mùa hè cách đây 5 năm. 5 năm đã trôi qua mà công ty này vẫn chẳng thể quay lại hoạt động bình thường, tòa nhà bề thế cũng chưa được sửa sang lại.

Đó chỉ là một ví dụ nhỏ cho thấy thiệt hại, sự nguy hiểm của những âm mưu kích động, phá hoại. Ngày nay, chúng ta đang thừa hưởng giá trị của hòa bình - độc lập thực sự là thành quả vĩ đại do Cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đem lại. Đó là khát vọng, là thành quả của dân tộc Việt Nam mà chúng ta phải kiên trì bảo vệ, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khi trả lời phỏng vấn nhà báo người Anh Phê-lích Gơ-rin ngày 18-11-1965 đã khẳng định: “Nhân dân Việt Nam rất muốn có hòa bình để xây dựng đất nước. Nhưng muốn có hòa bình thật sự thì phải có độc lập thật sự”; và đấu tranh cho độc lập dân tộc tức là đấu tranh bảo vệ hòa bình. Sự đấu tranh ấy là thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người dân đất Việt nhưng phải đặt trong con đường, mục tiêu, cách thức chung của đất nước, cộng đồng, trong sách lược và chiến lược của Đảng, Nhà nước. Yêu nước mà thiếu sự tỉnh táo, sa bẫy lôi kéo của các thế lực phản động, cơ hội thì chẳng khác gì rút lông ngỗng trên con đường phát triển của đất nước.

Những lời kêu gọi “một cuộc Cách mạng Tháng Tám lần thứ hai” cho thấy những âm mưu phá hoại nền hòa bình, độc lập vĩ đại của đất nước ta vẫn luôn được kẻ thù rắp tâm thực hiện. Nhưng nó chỉ đánh lừa, gây dao động một bộ phận rất ít người suy nghĩ non nớt, lệch lạc. Dân tộc này, đất nước này đã trải qua biết bao hy sinh, biết bao máu và nước mắt để có nền hòa bình, độc lập hôm nay. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà kỳ nghỉ 2-9 hằng năm giờ đây được nhiều nơi gọi là Tết Độc lập. Từ “Tết” tự thân nó khiến người ta nghĩ đến cái Tết cổ truyền của cả dân tộc. Giá trị độc lập trở thành thiêng liêng, vĩnh hằng, niềm vui độc lập sau 74 năm như lắng sâu hơn, để những người đang sống hôm nay coi như một cái Tết thứ hai của mỗi người dân đất Việt. Theo đó, những kẻ cơ hội chắc sẽ thấy xấu hổ vì nếu họ phát động cái gọi là “cuộc Cách mạng Tháng Tám lần thứ hai” thì mục tiêu của cuộc “cách mạng” ấy là gì, phục vụ ai, đem lại lợi ích cho ai, do ai lãnh đạo? Ai đủ tâm, tầm, trí hơn Đảng Cộng sản Việt Nam - tổ chức của bao triệu người đã hy sinh, phấn đấu vì dân, vì nước từ khi ra đời đến nay?

Cách đây ít lâu, trả lời báo chí, một đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng khẳng định: Chúng ta đã chiến đấu và chiến thắng để giành lại độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Chúng ta đánh để có hòa bình, cho nên chúng ta rất coi trọng những yếu tố, nhân tố để có được hòa bình. Thứ nhất, chúng ta giữ hòa bình, hữu nghị với những nước bạn bè. Thứ hai, hòa bình, hữu nghị để tranh thủ nhận được sự ủng hộ của các quốc gia khác trên thế giới đối với sự nghiệp xây dựng đất nước của chúng ta. Thứ ba, kể cả đối với đối tượng đối nghịch, chúng ta bao giờ cũng sẵn sàng hòa bình nếu họ tôn trọng độc lập, chủ quyền của Việt Nam, từ bỏ ý chí xâm lược nước ta. Chủ trương nhất quán của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xác định nhiệm vụ chung là bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ độc lập, bảo vệ chủ quyền của đất nước; bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, trong đó tập trung bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân; bảo vệ hòa bình bền vững cho đất nước. Đây là 3 mục tiêu chung của bảo vệ Tổ quốc và là nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, của quân đội.

Có lẽ, đó cũng chính là tinh thần “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” như lời quả quyết của Bác Hồ trong bản Tuyên ngôn Độc lập.

Vận dụng sáng tạo những bài học lịch sử

Trong một bài viết về Toàn quốc kháng chiến gần đây, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng chỉ rõ: Chúng ta luôn “quyết tâm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, “kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”; “... hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc và đối sách xử lý hiệu quả các tình huống và trong quan hệ đối ngoại; bảo đảm không bị động, bất ngờ về chiến lược, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”.

Nhận thức sâu sắc những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, Quân đội ta đã và đang thực hiện “dĩ bất biến ứng vạn biến” trong bảo vệ Tổ quốc. “Dĩ bất biến” trong kiên định đường lối, mục tiêu độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình và “ứng vạn biến” bằng sách lược mềm dẻo, phương thức linh hoạt, đối phó hiệu quả với sự biến động phức tạp của tình hình; sự đan xen, chuyển hóa phức tạp giữa đối tác và đối tượng; với mọi âm mưu, thủ đoạn, tình huống của các thế lực thù địch, phản động, nhằm đạt mục tiêu cao nhất. Chúng ta cũng xác định vừa hợp tác, vừa đấu tranh, theo tinh thần thêm bạn, bớt thù; giữ cân bằng, tận dụng tối đa quan hệ với các nước lớn, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế rộng rãi. Lấy đối ngoại quốc phòng làm công cụ quan trọng giải quyết tranh chấp, bất đồng, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia; tạo lợi thế chính trị trong mọi biến động của tình hình, đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực. Chúng ta cũng kiên quyết, kiên trì đấu tranh trên cơ sở nắm vững, tận dụng luật pháp quốc tế, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, không để xảy ra xung đột, chiến tranh; không để bạo loạn kéo dài, lan rộng; không sử dụng lực lượng vũ trang giải quyết mâu thuẫn nội bộ nhân dân, mắc mưu khiêu khích, tạo cớ cho thế lực thù địch can thiệp quân sự; không để thế lực có tham vọng lãnh thổ lợi dụng hoặc thỏa hiệp với thế lực thù địch…

Nguyễn Văn Minh

Trích đăng từ trang Cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh

                                                                Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                  Ngày 27/8/2019

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

 

Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra làm rõ những sai phạm của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba như báo chí đã phản ánh trong thời gian qua. Sau đó, tiến hành xử lý nghiêm các sai phạm của công ty này theo đúng quy định của pháp luật trong tháng 9/2019; đồng thời báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Công an TP.HCM đã gửi giấy mời đến các khách hàng đã mua đất nền của Công ty địa ốc Alibaba lên làm việc; đồng thời kêu gọi khách hàng nên tỉnh táo nhận thức các sai phạm của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba và cung cấp thông tin cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an thành phố, từ đầu năm 2017 đến nay, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã ký nhiều hợp đồng mua các khu đất có mục đích sử dụng không phải là đất ở, hoặc một phần nhỏ là đất ở trong diện tích đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, sau đó tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng cáo, quảng bá, bán sản phẩm đất nền cho nhiều nhà đầu tư cư trú tại TP.Hồ Chí Minh thông qua các dự án không có thật ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận...

Bên cạnh đó, công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã thành lập 22 pháp nhân, sử dụng người thân, quen trong gia đình đứng tên đại diện pháp luật để kinh doanh bất động sản với tổng số hơn 1.500 nhân viên; hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ngang nhiên thách thức công luận và Chính quyền, gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự.

Căn cứ vào quy mô và diện tích khu đất, công ty này đã tự vẽ các bản thiết kế dự án phân lô, phân khu vực mà chưa thực hiện bất kỳ thủ tục nào để xin cấp phép xây dựng dự án phân lô, bán nền đất ở tại các cơ quan chức năng. Sau đó, ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nội dung bán đất thổ cư 100%, thời hạn sử dụng lâu dài thuộc các “Dự án” nêu trên cho khách hàng và thu 95% giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế VAT) nhưng chỉ xuất phiếu thu, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Alibaba còn thực hiện việc kinh doanh qua việc ký hợp đồng quyền chọn với khách hàng, nếu khách hàng chọn 1 trong 4 quyền chọn sau:

+ Cho Alibaba thuê lại với giá cho thuê là 2% trên tổng số tiền thực đóng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ký Hợp đồng. Áp dụng đối với Hợp đồng đã thanh toán 95%.

+ Thu lại lợi nhuận 12% sau 6 tháng.

+ Thu lại lợi nhuận 28% sau 12 tháng.

+ Thanh toán 50%, góp 3 triệu/tháng, lãi suất cố định 10,9%/năm.

Ngoài ra, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba còn “thổi phồng dự án” bằng những quảng cáo, giới thiệu, chương trình sự kiện với nhiều chiêu trò khác nhau như: tặng quà, khuyến mãi, thông qua việc tổ chức mở bán các dự án đất nền để chiêu dụ khách hàng nhưng thực chất các dự án mà đơn vị nêu chỉ hoàn toàn là ảo, không có thực.

Đến nay, Alibaba đã mở 43 dự án trên giấy chủ yếu ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận; đã huy động hơn 6.700 khách hàng, nhà đầu tư; riêng tại TP.HCM có 1.710 người tham gia. Thực chất đây là hình thức kinh doanh đa cấp thông qua các Hợp đồng thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất, Hợp đồng Quyền chọn… nhưng không có sản phẩm thực tế, có dấu hiệu của các tội “trốn thuế”, “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc, Cờ Đỏ TP.HCM cảnh báo đến người dân và khách hàng những sai phạm của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba thời gian qua. Đồng thời, trước khi mua đất hay dự án người dân cần tìm hiểu pháp luật về đất đai, xây dựng để không ảnh hưởng tới chính quyền lợi của mình cũng như tiếp tay cho các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty này.

Trích đăng từ trang Cờ đỏ Thành phố Hồ Chí Minh

                                                                Duyệt đăng trên các Website của Quận

                                                                                  Ngày 27/8/2019

                                                                                 TRƯỞNG BAN

 

 

 

                                                                                Đặng Tấn Tuyên

 

Đây là tổ chức từ thiện xã hội được toàn thế giới và nhà nước công nhận. Là đơn vị tiếp nhận các nguồn cứu trợ, tại trợ và là nơi hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hiểm nghèo trong xã hội không phân biệt địa lý, tôn giáo và dân tộc.

Khi có nhu cầu cần liên hệ vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại số: (08) 39491383

 

Thành viên Ban biên tập

Tổng biên tập chịu trách nhiệm xuất bản:
Đỗ Văn Ánh - PCT Hội CTĐ Quận
Điện thoại: 0909 349 533

Tổng hợp & thư ký:
1/ Vũ Thị Hồng Gấm
2/ Nguyễn Thị Kiều Oanh

Kỹ thuật và bảo trì:
1/ Nguyễn Đức Cường
(0168 992 3979)