Địa chỉ nhân đạo

Địa chỉ nhân đạo (10)

28
Tháng 4

Copy of Demo - Địa chỉ nhân đạo

Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
 
 
28
Tháng 4

Copy of Copy of Demo - Địa chỉ nhân đạo

Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
 
 
28
Tháng 4

Copy of Copy of Copy of Demo - Địa chỉ nhân đạo

Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
 
 
28
Tháng 4

Copy of Copy of Demo - Địa chỉ nhân đạo

Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
- Đây là nội dung minh họa - Đây là nội dung minh họa 
 
 
06
Tháng 12

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG 3 PHỐI HỢP CHĂM LO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

     Thực hiện chương trình hành động vì người khuyết tật năm 2017. Nhằm tổ chức các hoạt động chăm lo cho ngững người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Vào ngày 03 tháng 12 năm 2017 tại phường 3, quận Tân Bình Hội Chữ thập đỏ phối hơp với Hội Người cao tuổi , Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 3 quận Tân Bình đến thăm và trao 3 xe lăn và 1 xe đẩy tay cho người bị bệnh bại liệt và người khuyết tật bẩm sinh diện hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

     Các đơn vị đến tận nhà trao 01 xe đẩy tay cho em Bùi Đại Bảo, sinh năm 1991 hiện cư ngụ tại số 218/25/27 đường Bùi Thị Xuân, khu phố 3 và trao 3 xe lăn cho: Bà Nguyễn Thị Dân sinh năm 1933 hiện ngụ tại số 204/22 đường Bùi Thị Xuân, khu phố 4; Bà Châu Thị Út sinh năm 1930 hiện ngụ tại số 107/8/5 đường Phạm Văn Hai, khu phố 3 và Bà Tạ Thị Thìn sinh năm 1940 hiện ngụ tại số 107/62 đường Phạm Văn Hai, khu phố 4 bị bệnh bại liệt đã nhiều năm nay. Trong buổi đến thăm và trao tặng xe các hộ gia đình có người bệnh, gia đình những người thân nhận được quà vô cùng xúc động cảm ơn các ban ngành đoàn thể phường đã chăm lo hỗ trợ trong lúc gia đình gặp khó khăn.

                                                                     CTV – NGÔ SĨ LIÊM

 

13
Tháng 6

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG 14 PHỐI HỢP TRAO TẶNG XE LẮC XE LĂN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

    Căn cứ Chương trình số 03/Ctr-CTĐ ngày 03/02/2017 của Ban Thường vụ  Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình về việc triển khai thực hiện chương trình hoạt động xã hội nhân đạo năm 2017. Căn cứ Chương trình số 02/Ctr-CTĐ ngày 13/03/2017 của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường 14 về việc thực hiện công tác xã hội nhân đạo năm 2017.

     Đồng thời duy trì và phát triển những mô hình, chương trình hoạt động xã hội nhân đạo có hiệu quả từ các năm trước, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, chăm lo giúp đỡ các nạn nhân chất độc màu da cam, người khuyết tật, người già neo đơn và thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2017).

 

     Vào sáng ngày 12/05/2017 tại số 24 Nguyễn Thị Diệu, phường 6, quận 3, Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tp. HCM đã tổ chức lễ trao tặng xe lăn cho người khuyết tật tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó trao tặng 1 chiếc xe lắc cho Ông Đỗ Thanh Sơn khu phố 1, phường 14, quận Tân Bình bị tai biến di chuyển khó khăn bán vé số để mưu sinh và 1 chiếc xe lăn cho Ông Nguyễn Văn Thịnh khu phố 1, phường 14, quận Tân Bình bị liệt bán thân không di chuyển được để sử dụng di chuyển trong nhà; trị giá của 2 xe là 7.700.000 đồng (do Hội Chữ thập đỏ phường 14, quận Tân Bình giới thiệu).

                                                               CTV – TRẦN THẮM

 

20
Tháng 4

PHƯỜNG 2 TRAO GÓC HỌC TẬP VÀ HỌC BỔNG CHO CÁC EM HỌC SINH GIA ĐÌNH KHUYẾT TẬT CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, trong nhiều năm qua Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp thanh niên phường 2 luôn quan tâm, chăm lo cho học sinh nghèo gia đình có người thân bị khuyết tật hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động có tính chất thiết thực và ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, giúp các em học sinh nghèo, khuyết tật cảm thấy ấm lòng, vơi bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, vào ngày 19/4 Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp thanh niên phường trao 1 góc học tập, 1 suất học bổng cho 2 chị em Trần Nguyễn Quỳnh Như-Trần Nguyễn Thanh Nguyên học lớp 3 hiện đang sống tại khu phố 4 và 1 suất học bổng cho em Phạm Nguyễn Thành Công học lớp 3 khu phố 3 bị bệnh, với kinh phi` thực hiện 3 triệu đồng. Thông qua việc làm này của Đoàn - Hội phường mong muốn chia sẻ với gia đình các em phần nào những khó khăn cũng như động viên các em cố gắng đạt thành tích cao trong học tập, trở thành những người chủ tương lai của đất nước.  

                                                    CTV – NGUYỄN THỊ BÍCH NGA  

 

03
Tháng 4

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ PHƯỜNG 14 THĂM VÀ TẶNG QUÀ MÁI ẤM PHAN SINH

      Thực hiện chương trình số 03/Ctr-CTĐ ngày 03 tháng 02 năm 2017 của ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình về việc thực hiện chương trình xã hội nhân đạo năm 2017. Nhằm thực hiện hiện quả cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

      Vào sáng ngày 17/03/2017 Hội Chữ thập đỏ phường 14 tổ chức Đoàn công tác xã hội đến thăm cơ sở “Mái ấm Phan Sinh” nơi nuôi người già, trẻ em tàn tật bại não, khuyết tật, tâm thần tại xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, tại đây Đoàn đã thăm và tặng quà cho Mái ấm, trị giá 12.5000.000 đồng trong đó có gia đình chị Hồ Thị Kim Loan khu phố 1 tài trợ 10 triệu đồng.

      Tới với mái ấm vào một sáng cuối tuần, ai cũng không khỏi nghẹn ngào khi tận mắt trông thấy những hoàn cảnh như vậy! Đây là nơi “trung chuyển” những mảnh đời bất hạnh sẽ về với cát bụi nay mai.

       Dưới đây là những hình ảnh được ghi lại của đoàn, mời các anh chị và các bạn hãy cùng lắng lòng để cảm nhận.

                                                                 CTV – TRẦN THẮM

 

 

22
Tháng 4

TẶNG XE LĂN CHO CÁN BỘ HỘI ĐÃ NGHỈ HƯU

      Thực hiện chương trình hành động vì người khuyết tật năm 2016. Nhân ngày khuyết tật Việt Nam (18/4), vào sáng ngày 20/4/2016 tại số 112 Trần Mai Ninh, phường 12, quận Tân Bình Hội Chữ thập đỏ phường 12 đã tổ chức trao tặng xe lăn cho Ông Trần Công Tâm nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Tân Bình. Ông Trần Công Tâm hiện nay đã nghỉ hưu hoàn cảnh kinh tế khó khăn và bị bệnh bại liệt nằm một chỗ không đi lại được.

      Tại buổi trao tặng xe lăn cho ông Tâm có sự hiện diện của ông Đổ Văn Ánh - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quận Tân Bình, Bà Vũ Thị Việt Bắc - Phó Chủ tịch UBND phường 12 cùng sự tham dự của Thường trực Hội Chữ thập đỏ phường. Đây là món quà có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của Hội đối với cán bộ Hội đã nghỉ hưu, không may mắn trong cuộc sống; giúp người bệnh có phương tiện đi lại, sinh hoạt và làm việc dễ dàng hơn, giảm bớt gánh nặng phải chăm sóc đối với người thân; giúp người bệnh có tâm lý thoải mái, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ông Trần Công Tâm rất xúc động cảm ơn sự quan tâm của Hội và đia phương trong việc chăm lo cuộc sống của cán bộ hội viên nghỉ hưu bị bệnh tật.

                                                               CTV – LÊ ĐỨC BÁU

26
Tháng 10

TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG

        Đến với gia đình ông Hoàng Văn Hương cư ngụ số  87/104/47 Nguyễn Sĩ Sách tổ 93, khu phố 4, phường 15, quận Tân Bình. Thuộc diện gia đình hộ nghèo mã số 27007040018. Gia đình có 04 nhân khẩu, Ông Hương Làm nghề đấm bóp, giác hơi dạo buổi tối, tham gia công tác tại địa phương: Tổ trưởng dân phố 93; thành viên Ban Bảo vệ dân phố khu phố 4, vợ ở nhà may gia công bao tay (hiện đang may máy may rất cũ); Con gái lớn đi làm nhân viên công ty Kiểm toán; con trai đang học lớp 12.  Trong tổ dân phố  hầu như ai cũng biết đức tính cần cù, siêng năng của hai vợ chồng ông. Đặc biệt hơn, gia đình đã đã cố gắng siêng năng làm ăn hiệu quả, hàng ngày ông tham gia công tác tại địa phương, buổi tối đi làm thêm  nghề đấm bóp, giác hơi dạo, vợ ông ở nhà may hàng gia công, con gái làm công ty kiểm toán, nhờ đó, đời sống kinh tế ổn định và thoát nghèo bền vững. Hội Chữ thập đỏ phường đến thăm  nhà ông Hương lúc này ông vừa đi công tác trong tổ dân phố về tới. Ông tiếp chúng tôi và nói: “Nhờ có sự trợ giúp của Hội Chữ thập đỏ phường về phương tiện sinh kế là máy may công nghiệp mà gia đình tôi và vợ tôi đã sản xuất may ra hàng gia công rất nhanh, tăng thêm thu nhập so với trước đây, hiện nay  kinh tế gia đình tôi mới ổn định và có tích lũy vốn. Vợ chồng tui mừng lắm, mong sao có sức khỏe để làm được có thu nhập để lo cho gia đình. Rồi ông kể về chuyện công việc làm ăn, rồi chuyện thoát nghèo của gia đình. Ông Hương nhớ lại, hồi trước gia đình ông nghèo lắm, được chính quyền địa phương đưa vào diện hộ nghèo, được chăm lo các chính sách hổ trợ : như vay vốn ; tặng thẻ Bảo hiểm y tế ; hổ trợ học bổng cho 02 con còn đi học. Lúc bấy giờ vợ chồng ông không quản sớm hôm làm lụng, song cái nghèo mãi bám riết. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, vợ chồng ông luôn trăn trở, suy nghĩ làm cách nào để cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập cho gia đình. Do vậy hàng ngày ông Hương và vợ cố gắng lao động để vượt khó vươn lên lo cho gia đình. Đến thời điểm đầu năm 2018 với sự nổ lực gia đình ông Hương và con gái đã tốt nghiệp ra trường có việc làm. Hiện thu nhập của gia đình hàng tháng có khoảng 33 triệu đồng. Ông Hương nói : Nếu mọi người cứ ỷ lại, dựa dẫm vào cái nghèo thì sẽ có lỗi với Nhà nước, ông Hương bộc bạch : Gia đình ông tôi đã đăng ký thoát nghèo đầu năm 2018.

       Qua đợt phúc tra của quận, Thành phố trong đó  đã công nhận hộ ông Hương có thu nhập bình quân trên 36.000.000 đ/người/năm giai  đoạn 2018 – 2020. Ông Hương là một trong những hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững trong năm 2018.

        Hiện nay, nhờ sự vận động, tuyên truyền của các cấp, các ngành, địa phương, ý thức của hộ nghèo đã được nâng lên, nhiều hộ đã chủ động xin thoát nghèo, tư tưởng “muốn được nghèo” dần được hạn chế.

       Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, cùng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và các đoàn thể, nhiều hộ nghèo đã nỗ lực vượt lên khó khăn, để có cuộc sống ngày càng ổn định. Cùng với  sự hỗ trợ của Hội Chữ thập đỏ phường 15, quận Tân Bình trao tặng phương tiện sinh kế 01 máy may công nghiệp điện tử trị giá 6.000.000 đồng, cùng ý chí vươn lên, của gia đình Ông Hoàng Văn Hương đã tự nguyện đăng ký thoát nghèo trong năm 2018.

                   CTV – Nguyễn văn Phước